logotyp
Login

Proč si vybrat právě naši školu...

Proč k nám do školy?

Protože „Každá cesta k cíli, byť je dlouhá a složitá, je stejně důležitá, jako cíl sám.“

 

Škola

 • nachází se v pěkném prostředí ve spojení s přírodou, které využíváme ve vyučovacím procesu i jako školní družina

 • dobré materiální zázemí a vybavenost, standardem je interaktivní tabule v každé učebně

 • je malá a přehledná pro všechny žáky, rodiče, učitele

 • všichni učitelé a žáci se znají navzájem, v rámci školy odpadá anonymita jedince, která je běžná na velkých školách

 • pečuje o stabilitu a bezpečnost školního prostředí

 • je monitorována kamerami, čímž je zajištována vyšší bezpečnost žáků a ochrana majetku žáků i školy

 • interiér školy je vkusně, esteticky a podnětně vyřešen a upraven, což podněcuje také estetický a duševní rozvoj žáků

 • podporuje ekologické chování žáků (sběr papíru, ….. úklid okolního prostředí)

 • podporuje slabší prostřednictvím sbírek (podpora léčby nemocného chlapce, opakovaně podpora zvířecímu útulku,..)

Žáci:

 • jsou středem zájmu všech zaměstnanců školy, vše se v naší škole děje pro žáky

 • jsou vedeni k porozumění a vzájemnému pochopení, komunikaci a spolupráci

 • se dobře orientují v prostředí naší pěkné, malé a přehledné školy i v jejím okolí

 • mají možnost se podílet na chodu a dění  školy prostřednictvím žákovského parlamentu

 • mají v učitelích své průvodce, rádce, pomocníky

 • mají prostor k seberealizaci v rámci třídy a školy a zároveň i na veřejnosti (akademie, talent, výstavy)

 • mají možnost k porovnávání svých znalostí a dovedností s žáky jiných škol

 • mohou své požadavky, problémy sdílet a řešit ihned a bez obav se svými učiteli

 • znají všechny učitele a zaměstnance školy, vědí kdo je kdo, odpadá anonymita

 • se vzdělávají nejen v prostorách školy, ale také v prostřednictvím exkurzí a výletů v různých firmách, organizacích a společnostech, muzeích, galeriích, ….

 • s SPU atd. …..  jsou úspěšně integrováni

 • 1. stupně mohou trávit čas ve školní družině

 • mají krom svých učitelů také možnost porady se školním psychologem a jeho pomoci

 • mají jasně a srozumitelně stanovena svá práva a povinnosti

 • organizují své aktivity ve škole prostřednictvím třídní samosprávy

Rodiče

 • jsou pro nás partneři ve výchově a vzdělávání dětí

 • s námi mohou konzultovat v případě potřeby otázky týkající se jejich dítěte a jeho vzdělávání a výchovy

 • mohou se obracet na zaměstnance školy se svými problémy týkající se výchovy a vzdělávání jejich dítěte

 • mohou konzultovat v době, která jim vyhovuje a které se umíme přizpůsobit a domluvit se na ní

 • mohou využívat různé formy komunikace s vyučujícími - osobní kontakt, e-maily, telefony, sms,  Bakaláři - komens, žákovskou knížku

 • zveme ke spolupráci (ŠvP, výchova k volbě povolání), ke vstupu do školy či do výuky v případě zájmu či potřeby, podporujeme rodiče v jejich práci s dětmi

 • mohou pravidelně sledovat výkony svých dětí při veřejných aktivitách – školní akademie, Talent, sportovní soutěže, akce PRST - odpoledne pro rodiče a jejich děti

 • mají možnost účastnit se akcí pořádaných školou - kulturních, sportovních, uměleckých, zábavných v rámci PRST, spaní ve škole, akce školní družiny, škola v přírodě

 • podílejí se na vzdělávacím procesu – pořádají besedy o svých profesích s žáky školy v rámci výchovy k volbě povolání

Učitelé

 • jsou zkušení odborní pedagogové s odpovídajícím vzděláním

 • mají rádi svou práci, rádi učí, jsou tu pro své žáky

 • mají k žákům partnerský vztah založený na vstřícnosti, komunikaci a vzájemné spolupráci

 • respektují osobnost a individualitu žáka, pečují o jeho všestranný rozvoj v oblasti vzdělávání a výchovy

 • jsou tu pro své žáky nejen jako učitelé, ale i jako průvodci, rádci a pomocníci v oblasti vzdělávání a výchovy

 • vytvářejí podmínky a dávají žákům dostatek prostoru k jejich rozvoji a seberealizaci

 • naslouchají svým žákům, jejich přáním, potřebám a zajímají se o žáka jako celistvou osobnost s vlastním názorem a postojem, s jeho přáními, radostmi i starostmi

 • zajímají se o své žáky a jejich život v souladu s potřebami žáků, nejen o to, že „ mají pracovat/učit“

 • jdou příkladem svým žákům v oblasti zdravého životního stylu, všichni učitelé jsou nekuřáci, věnují se sportu a sportují i se svými žáky (ŠvP)

 • pomáhají žákům řešit problémy vzniklé v souvislosti se vzděláváním i vyplývající z běžného života žáků

 • vedou a pečují o třídní kolektivy, aby tyto byly tolerantní a respektující své jednotlivé členy a zároveň respektující zájmy celku (třídy, školy)

 • usilují o začlenění každého jednotlivce do našeho školního společenství, dbají na pohodu a vzájemný prospěch jednotlivce i společenství

 • dbají na co největší zapojení a aktivitu žáků v procesu učení

 • zpestřují dětem běžnou výuku dalšími výchovně - vzdělávacími aktivitami a vytvářejí prostor pro učení prostřednictvím propojení s praxí, přičemž dbají na souvislost a návaznost na výchovně vzdělávací proces dle švp ( návštěvy jiných měst, divadel, kin, výstav, besed s odborníky z praxe a jiných vzdělávacích pořadů, tematické výlety a vycházky,…)

 • radují se se svými žáky z dosažených úspěchů, zamýšlí se nad příčinami neúspěchu, hledají společně cesty vedoucí k nápravě a zlepšení

 • řeší vzniklé problémové situace ihned, „nezametají problémy pod koberec“, byť tato řešení a jejich event. zveřejnění nemusí být vždy „populární“… cílem pedagogů je však bezpečné prostředí pro naše žáky

 • spolupracují s rodiči v oblasti výchovy a vzdělávání jejich dětí, naslouchají jim, hledají, nabízejí a doporučují možná či potřebná řešení, radují se z dosažených úspěchů

 • spolupracují s rodiči v oblasti mimoškolních aktivit

 • spolupracují s odbornými institucemi – psychologické poradny, magistrát, policie, tisk, zájmové a společenské organizace, OSPOD, instituce zabývající se prevencí sociálně-patologických jevů,

 • průběžně a systematicky se dále vzdělávají a rozšiřují své kompetence

 • pečují o pěkné a kultivované školní prostředí

 • podněcují a vedou děti k etickému chování a jednání

Školní vzdělávací program „Kvalitní vzdělání ve všech směrech“

 • dbá o celkový vyvážený rozvoj ve vzdělávání a výchově žáka

 • podporuje jazykové vzdělávání  - od 1. třídy učíme AJ, od sedmé třídy si mohou žáci zvolit volitelný předmět AJ a tak navýšit svou jazykovou výuku o dvě hodiny, pracujeme s materiály z prestižního vydavatelství Oxford, British Council, Mary Glasgow, Cambridge, spolupracujeme s Evropským centrem jazykových zkoušek a umožňujeme žákům připravit se a vykonat tyto zkoušky přímo v naší škole

 • podporuje sportovní rozvoj žáků - sportovní dny, sportovní soutěže, škola v přírodě zaměřená na sport, lyžařské výcviky, venkovní plavecký bazén, žáci mohou jezdit do školy na kole - mají prostor pro kola, umožnujeme netradiční sporty

 • při výchově a vzdělávání používáme moderní i tradiční osvědčené metody a postupy

 

 

Zpět na hlavní výpis

DŮLEŽITÉ INFORMACE

Zápis do první třídy ZŠ

V sekci "Oficiální dokumenty školy" jsou výsledky zápisu do prvního ročníku pro rok 2023/24


NÁSTĚNKA

Pronájem prostor školy

Nově zrekonstruované hřiště
s umělým povrchem, vybavená PC učebna a tělocvična pro
menší skupinu sportovců
Prohlášení o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací ve formátu pdf se otevře v novém okně.
Home škola Debř
Základní škola
Mateřská škola
ZŠ: Bakovská 7,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 331 933
       email: zsdebr@seznam.cz
       Datová schránka - ID: t8bia6i

MŠ: Josefodolská 85,
       Mladá Boleslav
       tel. 326 326 017
       email: msdebr@seznam.cz

Created by © 2014 - 2023 ALS Euro s.r.o. tvorba www stránek pro školy